Tel.: 33 841 08 51
e-mail: sekretariat@zolzator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W ZATORZE

Akty prawne

regulujące sposób i tryb kierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, wymaganą dokumentację, sposób ustalania odpłatności oraz zasady udzielania stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych


  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

 

Sposób kwalifikowania do leczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze


Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może zostać przyjęty pacjent wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt.
Komisja kwalifikacyjna analizuje skierowania i dokumentację medyczną dostarczoną przez pacjentów. W przypadku wątpliwości lub braku możliwości dokonania oceny stanu zdrowia na podstawie dostarczonej dokumentacji komisja kwalifikacyjna wzywa pacjenta do uzupełnienia dokumentacji medycznej.
Po pozytywnej ocenie pacjent zostaje zakwalifikowany do ZOL. Jeżeli brakuje wolnych miejsc, pacjent zostaje wpisany do kolejki oczekujących.
Przy ocenie negatywnej (istniejące przeciwwskazania lub niemożliwość udzielania świadczenia) wniosek zostaje odesłany, a fakt odmowy jest odnotowany.

.


Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 1, 32-640 Zator, telefon 33 841 08 51
Mapa serwisu
Do góry