Tel.: 33 841 22 39
e-mail: sekretariat@dpszator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ W ZATORZE
2015-07-27

Terapia zajęciowa


 

Mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej na terenie Ośrodka. Zajęcia dobierane są indywidualnie dla każdego mieszkańca, zgodnie z jego potrzebami i zainteresowaniami. Podczas terapii w szczególności uwzględnia się wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Celem terapii prowadzonej w Domu Pomocy Społecznej jest utrzymanie lub przywrócenie sprawności psychofizycznej podopiecznego i włączenie w normalny nurt życia domu i społeczeństwa. Terapia w sposób pozytywny oddziałuje na mieszkańców, głównie dzięki niej życie podopiecznego ulega diametralnej przemianie, polepsza się jego nastawienie do świata i innych ludzi. Zyskuje poczucie, że jest pełnowartościową osobą, która może coś zaoferować światu.

Podopieczni posiadają indywidualne plany terapeutyczne opracowane przez zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą: psycholog, terapeuta, rehabilitant, opiekun pierwszego kontaktu oraz pracownik socjalny. Plan aktualizowany jest co dwa miesiące, po wcześniejszym omówieniu osiągniętych rezultatów.
Jedną z form terapii w Domu Pomocy Społecznej w Zatorze jest szeroko pojęta terapia dnia codziennego. Polega ona na zaplanowaniu rytmu dnia mieszkańcowi w taki sposób, aby był on zbliżony do rytmu dnia osoby pracującej, funkcjonującej w rodzinie. Kolejnym krokiem jest towarzyszenie podopiecznemu w wypełnianiu tego planu. Mobilizowanie, udzielanie wskazówek, pomoc w samoobsłudze, w pracy w gospodarstwie domowym.

Terapia dnia codziennego dotyczy również kontaktów interpersonalnych. Zadaniem opiekunów jest pomoc mieszkańcowi w nawiązaniu kontaktu z otoczeniem, na przykład poprzez powierzanie zadań, które wymagają współpracy.

Mieszkańcy mogą uczestniczyć również w zajęciach terapii zajęciowej. Mają do wyboru zajęcia plastyczne, manualne, komputerowe, a także fotograficzne. Prowadzone są również zajęcia z zakresu biblioterapii. Ponadto w Domu działa  zespół redakcyjny wydający gazetkę mieszkańców „To My”.

.


Zajęcia manualne

Zajmujemy się różnego rodzaju pracami, które pozwalają na wzmocnienie i utrzymanie zdolności manualnych. Są to prace z masami plastycznymi (masa solna, gips, masa plastyczna), które stymulują odbieranie bodźców dotykowych. Poza tym, w ramach zajęć manualnych, pojawiają się też zajęcia z elementami dziewiarstwa (wyszywanie, szycie, przyszywanie guzików i różnego rodzaju elementów ozdobnych), a także wyklejanie (mozaiki, kolaże).

.


Zajęcia plastyczne

Koncentrujemy się głównie na wykonywaniu prac technikami malarskimi – wykorzystujemy głównie farby, pastele, ołówki i kredki. Przygotowujemy ozdoby na święta i inne okoliczności. Zajmujemy się również dekorowaniem wcześniej przygotowanych elementów. Powstałe prace zdobią nasza pracownie, jak również pokoje mieszkańców.

.


Zajęcia komputerowe

W naszym domu zajęcia komputerowe odbywają się indywidualnie, jest to nauka podstawowej obsługi komputera i poruszania się w sieci internetu. Uczestnicy przepisują teksty do gazetki „To My” tworzonej przez mieszkańców, wyszukują informacje w internecie, przesyłają e-maile, korespondują. Celem zajęć jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie podstawowym, znajomość zasad bezpiecznego korzystania z internetu, polepszenie sprawności manualnej.

.


Zajęcia fotograficzne

W ramach arteterapii odbywają się w naszym Ośrodku zajęcia fotograficzne, których nie sposób w obecnych czasach oddzielić od zajęć informatycznych, bowiem fotografia cyfrowa wymaga od fotografujących umiejętności obsługi nie tylko aparatu fotograficznego, ale także podstawowej obsługi komputera oraz programów graficznych do obróbki fotografii.

Uczestnicy zajęć poprzez obiektyw aparatu obserwują otaczający ich świat, utrwalając ważne i ciekawe jego elementy na swoich fotografiach, które po analizie błędów, selekcji i komputerowej obróbce (kadrowaniu, zmniejszeniu, korekcji naświetlania, kontrastu, nasycenia kolorów itp.) umieszczane zostają w utworzonej do tego celu fotogalerii internetowej „NASZE FOTOWIDZENIE”

.

nasze_fotowidzenie

.

Wykonane przez uczestników zajęć zdjęcia wykorzystywane są także do ilustrowania artykułów naszej gazetki „To My” oraz publikowane są na stronie internetowej naszego Ośrodka. Wybrane przez siebie zdjęcia wywołują, aby móc się nimi cieszyć po umieszczeniu w swoich prywatnych albumach fotograficznych.

.


Zajęcia aktywizujące

Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne pomoce edukacyjne, dzięki którym uczestnicy poszerzają swoją wiedzę, pogłębiają zainteresowania, realizują pomysły, komunikują się z innymi, uczą się rozmawiać na różne tematy. Spotkania łączą w sobie elementy gier i zabaw na projektorze multimedialnym, zagadek, biblioterapii oraz aktywności na świeżym powietrzu. Dzięki tym działaniom mieszkańcy rozwijają umiejętności przydatne nie tylko podczas zajęć, ale również w codziennym życiu.

.


Oddziaływania psychologiczne

Celem tych oddziaływań jest poprawa stanu psychicznego mieszkańców, próba minimalizowania deficytów poznawczych, niwelowanie poczucia osamotnienia, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, wspieranie w trudnych sytuacjach kryzysowych, wyzwalanie procesu twórczego działania oraz umiejętności wykorzystywania posiadanych zasobów.
Oddziaływania terapeutyczne psychologiczne obejmują:

  • terapię indywidualną: poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja;
  • terapię wzmacniającą sprawność poznawczą i tu zajęcia ukierunkowane na wzmacnianie funkcji poznawczych tj. pamięci, uwagi, spostrzegania, myślenia,
  • redagowanie gazetki „To My” przez powołany do tego zespół redakcyjny.

Psycholog uczestniczy także w procedurze przyjęcia mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej poprzez współopiniowanie w/w decyzji, podejmuje diagnozę psychologiczną IQ, sporządza opinie psychologiczne na podstawie obserwacji funkcjonowania psychospołecznego podopiecznego i badania jego sprawności intelektualnej.
Psycholog w Domu Pomocy Społecznej współuczestniczy także w opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia dla każdego mieszkańca oraz w  prowadzeniu Zebrań Społeczności.

.


 

 

Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 3, 32-640 Zator, telefon 33 841 22 39
Mapa serwisu
Do góry