Tel.: 33 841 08 51
e-mail: sekretariat@zolzator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W ZATORZE

Udostępnianie dokumentacji medycznej


 

 1. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 8 dla swojej ważności musi być sporządzone przez pacjenta w obecności pracownika upoważnionego do wydania dokumentacji medycznej. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.
 2. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem. Podmiot Leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną: pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta na piśmie, upoważnionym organom.
 3. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana osobom uprawnionym – na pisemny wniosek do Dyrektora ZOL – w następujący sposób:
 • do wglądu – w siedzibie ZOL w obecności pracownika udostępniającego dokumentację i w uzgodnionym terminie;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kserokopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.
 1. Wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu następuje wyłącznie na żądanie uprawnionego organu lub podmiotu. Pacjent nie może żądać wydania oryginalnej dokumentacji medycznej, lecz tylko jej kopii, odpisów lub wyciągów.
 1. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 1. Zgoda na udostępnienie dokumentacji albo jej odmowa następuje na podstawie decyzji dyrektora zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.
  W przypadku niewyrażenia zgody odmowa wydania dokumentacji udzielana jest w formie pisemnej z uzasadnieniem.
 1. W przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej, do wniosku należy dołączyć pisemne upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej tej osobie.
 1. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości osoby upoważnionej dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
 1. Dokumentacja wydawana jest nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku
 1. Zgodnie z przepisami RODO jedna kopia dokumentacji medycznej jest udostępniona bezpłatnie. Każdy następny egzemplarz jest wydawany odpłatnie. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:
 • jedna strona wyciągu lub odpisu – 30,00 zł,
 • jedna strona kopii – 3,00 zł,
 1. Udostępnienie dokumentacji do wglądu osobie, której dane dotyczą, jest bezpłatne.
 1. W przypadku nieodebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów sporządzonej kopii na podstawie wystawionej faktury bez podpisu.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej PDF

.

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader  (pobierz program)

.


Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 1, 32-640 Zator, telefon 33 841 08 51
Mapa serwisu
Do góry